Terug in september 2014 (with English translation)

Op 11 augustus 2014 waren we alweer een jaar samen. En op 6 september 2014 ben ik voor de derde keer terug gegaan naar Tunesïe. Dit keer met mijn broertje en zijn vriendin. Heel, heel, heel erg spannend. Want wat als mijn lieve, grote, kleine broertje mijn vriend niet leuk zal vinden. Dan had ik toch lichtelijk wel een probleem. De mening van mijn broertje is toch wel heel erg van belang. Vooral ook omdat ik soms bang ben dat ik teveel met me hoofd in de wolken loop en dat veel mensen in mijn omgeving het idee hebben dat ik me in dit avontuur stort zonder na te denken. Dus super blij en dankbaar ben ik dat hun met mij mee wilden naar Tunesïe. Ook omdat het voor mijn ouders niet mogelijk is om naar Tunesïe te gaan om Wass te ontmoeten. Zij zullen hem pas ontmoeten als hij naar Nederland kan komen.

Trio Holland op weg naar Schiphol en van Schiphol naar Enfidha. Op vliegveld Enfidha aangekomen hadden we de eerste spannende hindernis: de taxi, of beter gezegd, de rijstijl van de taxi chauffeur. Ik was niet alleen zenuwachtig over wat mijn broertje en zijn vriendin van Wassim vonden. Ik was ook heel zenuwachtig of ze Tunesïe wel leuk zouden vinden. Want eerlijk is eerlijk, een vakantie in Tunesïe is anders dan de gemiddelde all-inclusive Europese vakantie.

Maar goed. De taxirit hebben we overleefd, ook al reed hij als een zestienjarige Nederlandse stoere knaap zonder rijbewijs. Wassim belde al snel dat hij klaar was met werken en buiten het hotel heb ik hem opgewacht. Daarna zijn we samen naar mijn broertje en zijn vriendin gegaan. Onze vakantie kon beginnen. Binnen vijf minuten was het al zo gezellig en leek het al alsof we elkaar allemaal al jaren kenden. De rest van de week hebben we een geweldige vakantie gehad. Je weet wel, zo’n twee stelletjes die samen op vakantie gaan vakantie.

We hebben enorm gelachen en echt werkelijk waar overal over gepraat. Alle vragen werden gesteld en de meest belachelijke foto’s en filmpjes werden gemaakt. Natuurlijk heb ik mijn broertje en zijn vriendin na een paar dagen gevraagd wat ze van Wassim vonden. Maar dat was me eigenlijk al duidelijk. Ze vinden hem gewoon geweldig leuk, net als ik!

Deze week hebben we echt vakantie gevierd. We hebben twee dagen aan het strand en zwembad gelegen. Elke avond lekker uit eten geweest. Koffie en thee gedronken in het café waar een vriend van Wassim werkt. Ook leuk om die weer terug te zien. We zijn een middag en avond naar Oud Hammamet geweest. En twee dagen hebben we een auto gehuurd om naar Tunis, Sidi Bou Saïd en El Djem te gaan. Daarna hebben we nog weer twee dagen gerelaxed op het strand en aan het zwembad.

Natuurlijk hebben Wass en ik ook nagedacht over de toekomst. Hoe nu verder? Ik had bijvoorbeeld graag de ouders van Wassim willen ontmoeten maar dit is niet gebruikelijk wanneer je een relatie hebt met een moslim. In eerste instantie deed mij dit best wel pijn. Want je wilt toch graag bevestiging, niet alleen van je vriend maar ook van zijn familie. Maar nu ik aan dit idee gewend bent is het gewoon niet anders. Ik heb ervoor gekozen om een relatie te hebben met een Tunesïer die toevallig moslim bleek te zijn, dan moet ik hun manier van leven ook proberen te begrijpen en te respecteren. En dan moet ik ervan uitgaan dat ze dat naar mij toe ook doen.

Ik weet wel dat ik met Wassim oud wil worden. En hij wil dat ook met mij. Hiep hoi! We hopen dat we volgend jaar in augustus in Nederland kunnen beginnen aan ons leventje samen. Maar daarvoor moeten we nog een paar obstakels nemen. Om te beginnen de basis inburgering cursus Nederlands die Wassim moet halen, dan een dienstplicht die nog gedaan moet worden en dan het aanvragen van de verblijfsvergunning. En ingewikkelde, onduidelijke weg vol met regels, papieren en procedures die we het komende jaar willen en moeten gaan afleggen.

Eigenlijk zou het ook wel fijn zijn als hij voor de tijd nog een paar weken in Nederland zou kunnen komen om te kijken of dit wel echt is wat hij wel. Maar dan moet in ieder geval het dienstplicht puntje afgehandeld zijn. Het is natuurlijk voor hem, en ook voor mij, wel een sprong in het diepe om direct samen te gaan wonen in Nederland. Maar al die regels, procedures en visum dingetjes maken het er niet makkelijker op. Dan maar de sprong wagen. Spannend!

Ik hoop dat Wass in april 2015 het examen basis inburgering cursus Nederlands kan doen. En halen natuurlijk! In de tussentijd ga ik in januari 2015 en april 2015 terug naar Tunesïe. Natuurlijk zou ik eerder en vaker willen gaan maar we hebben allebei een vaste baan met verplichtingen waardoor het niet mogelijk is om vaker op en neer te gaan. Jammer, maar aan de andere kant moet ik er ook trots op zijn dat die Tunesïer waar ik verliefd op ben geworden wel gewoon universitair is afgestudeerd en een vaste baan heeft.

 English translation:

On the 11th of August 2014 we were already one year together. And on the 6th of September 2014 I went back to Tunesia for the third time. This time with my brother and his girlfriend. Very, very, very exciting because, what if my lovely, big, little brother would not like my boyfriend. Than I would have a problem because the opinion of my little brother is very important for me. Especially because sometimes I have the feeling that I am a little bit too much in love. And next to that a lot of people in my environment have the idea that I do all this without thinking. So I am super happy and grateful that my brother and his girlfriend would join me to Tunesia. Also because it is not possible for my parents to go to Tunesia to meet Wassim. They will meet him when he is able to come to Holland.

So trio Holland on their way to Schiphol airport and from Schiphol airport to Enfidha airport. When we arrived at Enfidha airport we had the first obstacle: the taxi, or better described as the way of driving of the taxi driver. I was not only nervous about what my brother and his girlfriend thought about Wassim. I was also very nervous if they would like Tunesia. Because I have to be honest, a vacation in Tunesia is different than the average all-inclusive vacation in Europe.

Anyway. We survived the taxi ride, despite the taxi driver who drove like a sixteen year old Dutch tough boy without driving licence. When we were in the taxi Wassim called already that he finished working and I waited for him outside the hotel. After that we went together to my brother and his girlfriend. Our vacation was ready to start. Within 5 minutes we had a lot of fun together and it looks like we did all know each other for years. The rest of the week we had an amazing vacation. You know, a kind of two couples who go on a vacation together sort of vacation.

We laughed a lot and talked about everything. All question passed and the most stupid photos and videos were made. Of course I asked my brother and his girlfriend after a few days if they liked Wassim. But actually it was already clear. They like him as much as I do.

This week we did really enjoyed our vacation. We spend two days at the beach and by the pool. Went out for diner every night. Did go to the café of a friend of Wassim to drink coffee and tea. It was nice to see him again. We spend an afternoon in Old-Hammamet. And we rent a car for two days to visit Tunis, Sidi Bou Saïd, and El Djem. After that we spend another two days at the beach and by the pool.

Of course Wass and I did also thought about the future. How to go from here? For example, I would like to meet the parents of Wassim but that is not normal when you have a relationship in the muslim culture. At first this hurts my feelings very much. Because you like to have some kind of confirmation, not only from your boyfriend, but also from his family. But know I am used to the idea and I am ok with it. I made the choice to have a relationship with a man from Tunesia who happens to be a muslim. Than I have to try to understand and respect their way of living, and I hope they do the same to me.

I know I want to grow old with Wassim. And I also know that he wants the same with me. Hiep hoi! We hope that we can start our life together in August next year. But before that we have to take some obstacles. To start with the exam Dutch Wassim has to pass for, the obligatory military service he has to do and after that applying for the Dutch visa. A complicated, unclear road full of rules, paperwork, and procedures we want and have to work through from now on.

It would be nice if Wassim is able to come to Holland before, for a few weeks to see if this is really what he wants. But than the military part has to be completed. It is of course for him, and for me a big step to directly start a life together in Holland. But all these rules, procedures and visa things do not make it easy for us. So we just want to make the jump. Exciting!

I hope that Wassim is able to do the exam Dutch in April 2015. And is able to pass of course. In the meanwhile I go back to Tunesia in January 2015 and April 2015. Of course I want to go more often but that is not possible because we both have a job with obligations which make it impossible to go to Tunesia more often. It is stupid and sad, but on the other side I should be happy that the Tunesian man I fall in love with did study very much and has a good job for Tunesian measurements.

Advertisements

2 thoughts on “Terug in september 2014 (with English translation)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s