3x is scheepsrecht..?? (with English translation)

Soms als alles tegen zit, dan zit ook echt alles tegen. Januari bestond uit 3 weken dienstplicht en 3 weken geen contact. Een hoofd vol met gedachten en twijfels over alles wat we dit jaar nog voor de kiezen krijgen als we hiermee doorgaan.

Aan de ene kant weet ik waar ik aan begonnen ben en waarom ik dit allemaal doe. Aan de andere kant voelt het soms zo onwerkelijk. Alsof ik van een afstandje kijk naar een meisje dat een misschien wel een bijna onmogelijk doel heeft met een vriend waarvan ze hoopt dat hij hetzelfde doel heeft. Ik kan me soms niet eens voorstellen hoe Wassim zich wel niet moet voelen als dit alles mij al zoveel stress, gedachten en twijfels oplevert. Als ik dit zou zien op Grenzeloos verliefd dan zou ik denk ik echt keihard lachen en heerlijk mijn sarcastische mening klaar hebben. Samen met mijn lieve vriendinnetjes. Zo van: als dit goed gaat, dan gaat er meer goed. Haha.

Maar goed het is geen aflevering van Grenzeloos verliefd. Het is de realiteit. Tijdens deze 3 weken alleen heb ik ook veel nagedacht over mijn eigen dingen en leven. Mijn werk, mijn sociale leven, mijn sport verslaving, mijn carrière, mijn doorgroeimogelijkheden, en mijn reislust of hipper gezegd wanderlust. En ik heb de conclusie getrokken: het is het één of het ander.

Ik kan op dit moment niet gaan voor mijn carrière, mooie reizen maken én bezig zijn met een leven opbouwen samen met Wassim in Nederland. Mijn werk, sociale leven en het sporten zijn al meer dan genoeg in combinatie met het wachten, Facetimen en het geregel van alle papieren. Ik zal keuzes moeten maken. Nou lekker dan hoor! Waarom moeten we toch altijd keuzes maken? Waarom krijgen we altijd dingen voor onze kiezen die we niet willen en waarom kost alles geld? Vragen die we denk ik allemaal weleens hebben en keuzes die we allemaal weleens moeten maken. En het antwoord dat we allemaal krijgen: that’s life! Ok, dan maar.

Maar goed. 1 februari 2015 kwam boyfriend lief onder zijn steen vandaan en zijn gezicht en stemgeluid stonden me nog steeds wel aan. Natuurlijk was hij een sixpack rijker na 3 weken soldaatje spelen dus voor nu heb ik toch nog maar even gekozen om me te focussen op een leven samen in Nederland. En daarbij hoort het aanvragen van de visum. Jullie zijn natuurlijk allemaal benieuwd of die visum aangevraagd wordt op 16 februari. En ik kan er heel kort over zijn: NEE!

De visum voor september 2014 kon niet doorgaan door de dienstplicht en ook poging 2 is mislukt. En aan wie is dat te danken? Aan moi! Aan mij! Dat geloof je echt niet. Maar deze control freak heeft in haar poging tot totale controle een klein foutje gemaakt met best wel grote gevolgen. Ik heb namelijk een afspraak gemaakt voor Wassim op de ambassade op maandag. En dan zul je denken: hoezo is dat een probleem? Nou de maandag is gereserveerd voor mensen uit Libië. En ja, het stond met grote rooie letters in de kalender toen ik de afspraak online probeerde in te plannen. Maar ik heb het over het hoofd gezien. En nee, de ambassade kon geen uitzondering maken.

Blind gestaard op het idee van 3 maanden samen zijn in maart was ik even heel boos en enorm teleurgesteld. Hoe dom kun je zijn? Op het moment dat ik een nieuwe afspraak wilde inplannen was de eerst volgende mogelijkheid pas 17 maart. Ja echt! 17 maart! Dat was de volgende klap in me gezicht. En de aanvraag duurt 15 dagen. Dus dan is 21 maart naar Nederland komen ineens niet meer mogelijk. Goed bezig Debbie!

Dus change of plans: visum aanvragen voor half april tot en met half juli. En alle papieren nog een keer opsturen. Want in alle papieren staan verkeerde data en gegevens. Wassim had echt zo iets van geen probleem het is maar een maandje. Maar voor mij duurt dit allemaal echt een eeuwigheid. Ben zo klaar met dat wachten en die afstand. Aan de andere kant ik heb nu al zo lang gewacht, dat maandje extra kan er ook nog wel bij. 3 keer is scheepsrecht dan maar?

Wordt vervolgd! XXX

English translation:

Sometimes when everything is going wrong, all is really going wrong. January was the month of waiting and having 3 weeks no contact. My head was full of thoughts and doubts about all we have to go through this year when we continue with this adventure.

On the one hand I know what I started with and why I’m doing all this. And on the other hand it sometimes feels so surreal. Like I’m watching a girl from a distance that has an almost impossible goal with a boyfriend from who she hopes he has the same goal. I cannot even imagine how Wassim sometimes thinks and feels about all this when I notice my own stress, doubts, and feelings. When I would see myself on the television show Grenzeloos Verliefd, I would really laugh out loud and give my sarcastic opinion. Together with my sweet friends. Like: when this goes well, more will go well. Hahaha.

But ok, this is not another episode of Grenzeloos Verliefd. This is reality. And during these 3 weeks alone I thought a lot about my own life and things. My job, my social life, my addiction to sports, my career, my career opportunities, and my wanderlust. And I concluded that I cannot do all at this moment.

I cannot work on my career in an active way, travel a lot AND be busy with building a life together with Wassim in Holland. My work, social life, and the sports are already more than enough in combination with the waiting, the little moments on Facetime, and taking care of all the paperwork. I have to make choices. Well nice is that! Why we always have to make choices? Why we always have to deal with things we don’t like and why everything costs money? Questions we all have from time till time I think and choices we all have to make sometimes. And the answer is: that’s life! Ok! Let’s do this.

February the first 2015 my love finished his obligatory military service and I still liked his face and voice after being alone these 3 weeks. And of course he trained so hard during these 3 weeks that he developed a sixpack, so for now I made the choice to fight for a life together in Holland. And we need a visa for that. And I think you all are curious if the visa will be applied for February the 16th 2015. And I can be very short about that: NO!

The visa for September 2014 could not be applied because of the obligatory military service and attempt 2 has failed too. And who was responsible for that? Moi! You will not believe this. But this control freak made in her attempt to have full control a little mistake with pretty big consequences. I made an appointment for Wassim at the Dutch embassy on Monday. And now you will think: why is that a problem? Well, the Monday is reserved for people from Libya. And yes, it was written with big red letters in the calender when I tried to make the appointment online. But I have overlooked it. And no, the embassy could not make an exception.

Transfixed on the idea of being together for 3 months in March I was very angry and very disappointed for a moment. How stupid can you be? When I tried to make a new appointment the first free spot was 17 March 2015. Yes really! 17 March. That was the next disappointment. And the application takes 15 days so coming to Holland 21 March was suddenly not an option anymore. Well done Debbie!

So change of plans: apply for a visa from half April until half July. And send all papers again. Because in all the papers I send before the wrong data and information is written. Wassim was like no problem, it is just a month. But for me this all is really taking too long. But on the other side I already waited so long, so this extra month should not be a problem. The third time will be our lucky moment?

To be continued! XXX

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s